Linfa

Ho preso veleno

“ I got the poison I got the remedy I got the pulsating rhythmical remedy I got the poison I got the remedy I got the pressure, the pressure (Yeah) Boom” ….ehhh già. Ho preso veleno per i topi. Ho…